Werkgroep Briel wil mobiliteitseffectenrapport kunnen inkijken

Baasrode – De Werkgroep Briel stuurde de provincieraadsleden van Oost-Vlaanderen en de Dendermondse gemeenteraadsleden een open brief.

“Los van het feit dat een aantal functionarissen van de projectgroep bezig zijn met de laad- en loskades op Den Briel, is er nog altijd iemand politiek verantwoordelijk voor dit project. De installatie van de nieuwe provincieraad is een uitgelezen moment om deze problematiek terug aan te kaarten”, meldt voorzitter Jan Van Steen.

“Tegelijkertijd hebben we een nieuwe website ontwikkeld waarbij heel duidelijk de historiek wordt weergegeven over hoe de bevolking werd ingelicht. Dit geeft tevens een goed beeld van de manier waarop politici het begrip inspraak interpreteren.”

Jan Van Steen: “Bart Van Malderen heeft voor de verkiezingen aangeven dat een eerste versie van het Mober (mobiliteitseffectenrapport ) klaar was maar tot op heden mag de bevolking dit duidelijk nog niet inzien. Wij dringen er dan ook op aan dat dit document zo snel mogelijk vrij gegeven wordt.”

Hieronder vind je de open brief van Werkgroep Briel.

Beste verkozen politicus,

De stembusgang van 14 oktober ligt inmiddels achter ons en dit was meteen het startsein voor uw nieuw politiek mandaat. We willen u dan ook via deze weg feliciteren met uw behaald resultaat. De komende zes jaar worden ongetwijfeld een boeiende periode waarbij ongewild de economische crisis het centrale thema zal blijven.

Graag willen we even uw aandacht vragen voor een netelig dossier van ruimtelijke ordening in Baasrode, deelgemeente van Dendermonde. De provincie Oost-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal hebben in 2011 een samenwerkingsakkoord gesloten om een grootschalig project van laad- en loskades op te starten op de locatie Briel in Baasrode. De rol van de stad Dendermonde is niet helemaal duidelijk, soms fungeert zij als initiatiefnemer van dit project en in andere documenten wordt er aangegeven dat de stad enkel het project steunt.

In 2008, dus vòòr de financiële crisis, werd een Masterplan opgesteld waarbij een megalomaan project voor watergebonden industrie uitgetekend werd vanaf de Alvatsite in Buggenhout tot de Th. Vermeylenstraat in Baasrode. Tengevolge van de bezwaren vanwege Werkgroep Briel, gemeente Buggenhout, bedrijven van de Steenkaai en anderen, is het project al gereduceerd tot 1/3 van het initiële plan. Wij stellen vast dat dit project geenszins gedragen wordt door de bevolking. Niet alleen is er veel verzet van de plaatselijke bevolking maar zelfs de gemeente Buggenhout is fel gekant tegen dit project. De quasi onmogelijke ontsluiting van de industriezone alsook de vele nodeloze onteigeningen van woningen zijn twee van de basisargumenten tegen dit plan.

Den Briel werd bij het opstellen van de gewestplannen in 1978 ingedeeld als industriezone. Sindsdien heeft de stad Dendermonde dit gebied totaal laten verloederen. Briel is historisch – en tot op heden – een gemengd woon- en industriegebied met lintbebouwing. Tussen het kerkhof, dat gedeeld wordt met Buggenhout, en de Fabriekstraat strekt zich een gebied uit van +/- 25 ha. Het terrein ligt langs de in onbruik geraakte spoorlijn 52. In het plangebied bevinden zich enkele bedrijven en een 50 tal woningen. Deze laatste worden met onteigening bedreigd en hun eigenaren leven nu bijna 2 jaar in onzekerheid.

Tijdens de infomeeting n.a.v. de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de stad Dendermonde op 27 januari 2011 voor het eerst aan de bewoners laten weten dat er plannen waren met Den Briel. Naar aanleiding van deze vage maar toch alarmerende berichten hebben de bewoners een werkgroep opgericht om informatie te verzamelen voor de bewoners en om solidair ons gemeenschappelijk standpunt te verdedigen. Er zijn sindsdien al enkele vergaderingen geweest waarbij de overheden uitblonken met nietszeggende verhalen. Het was blijkbaar belangrijk voor de desbetreffende overheden om later te kunnen aantonen dat er infomeetings werden gehouden. Daarbij werd echter de klemtoon hoofdzakelijk werd gelegd op te volgen procedures eerder dan de bevolking degelijk te informeren over het project zelf. Dit was een sterk staaltje schijndemocratie.

De Werkgroep Briel heeft zelf talrijke meetings georganiseerd, vergaderingen bijgewoond, informatie opgevraagd, bezwaren opgesteld en neergelegd. Tot op heden werd onze werkgroep door de initiatiefnemers nooit beschouwd als een volwaardige gesprekspartner en werden onze argumenten nooit au serieux genomen. Dit is dan ook de reden waarom wij het aangewezen vinden om enkele kerngedachten met u te delen. Dit zal u hopelijk toelaten het dossier beter te kunnen kaderen, wanneer u daarbij betrokken wordt.

1. Transport over het water

Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat het transport over het water een goed uitgangspunt is op voorwaarde echter dat er hiervoor voldoende en verantwoorde vraag bestaat vanuit de industrie en dat de daarmee gepaarde ontsluiting op een efficiënte manier kan gebeuren.

2. Economisch nut: kosten baten analyse

Na anderhalf jaar aandringen hebben we nog steeds geen financieel plan mogen inkijken. Het is evident dat dit project absoluut niet rendabel is. Er zijn slechts een handvol bedrijven geïnteresseerd om de loskades te gebruiken en zij vragen bovendien nog subsidies om het vervoer over het water economisch rendabel te maken. Sinds het opstellen van het Masterplan hebben er zich in het plangebied een aantal grote vastgoed transacties voorgedaan. Dit doet meer dan vermoeden dat er voorkennis was bij bepaalde actoren. Het plangebied wordt volgens de POM Oost-Vlaanderen opgedeeld in 4 blokken en er kunnen slechts een 4 tal bedrijven gebruik maken van de loskades. Dit zou neerkomen op een verkapte vorm van subsidies ten gunste van deze bedrijven. We stellen dan ook vast dat de initiatiefnemers proberen om een op zich onrendabel project als economisch zinvol voor te stellen waar echter het grootste gedeelte van de investering gefinancierd wordt door subsidies. In de huidige financiële crisis dient de overheid, meer dan ooit tevoren, waakzaam te zijn geen onnodige uitgaven te doen.

3. Ontsluiting:

Van bij het begin van dit project was geweten dat er geen zinvolle ontsluiting mogelijk was via de Provinciale Baan en de Mandekensstraat. Daar staan al jaren ellenlange files op de spitsuren. Het heraanleggen van de spoorlijn, als gedeeltelijke oplossing om geen extra verkeersdruk toe te voegen, werd al tijdens het opstellen van het Masterplan afgevoerd wegens economisch onrendabel. De voorlopige conclusies van het MOBER bevestigen dat een zinvolle ontsluiting niet haalbaar is. De bereikbaarheid van de industriezone Hoogveld wordt nu al fel bemoeilijkt door 2 bottlenecks aan het begin en het einde van het industrieterrein. De verminderde bereikbaarheid is nu reeds een negatief element in de beslissingsmatrix van bedrijven om zich al dan niet te vestigen op het industrieterrein Hoogveld. De laad- en loskades op Den Briel zullen de bereikbaarheid van het Hoogveld nog verslechteren maar ook een bijkomende ondraagbare verkeersbelasting opleggen aan alle omwonenden.

4. Bewoning

Tijdens de eerste infomeeting in januari 2011 sprak men van een 200 tal onteigeningen. Naderhand werd de schaalgrootte van het project aangepast is gaat het over 100 tot 150 gezinnen. Er is zoveel plaats langs de oevers van de Schelde om een laad- en loskade aan te leggen, dat het toch mogelijk moet zijn om dit op een locatie te doen waar gezinnen niet dienen onteigend en waar de leefbaarheid van de omgeving niet verder wordt aangetast. Buggenhout heeft haar deel van den Briel ingericht als woon en recreatiezone. Er heeft steeds een nauwe band bestaan tussen beide leefgemeenschappen en wij pleiten ervoor om dit harmonieus te laten doorlopen.

5. Zinvolle alternatieven

De laatste jaren zijn er verschillende valabele alternatieven naar voor gebracht. Locaties waar de ontsluiting op een efficiënte manier kan georganiseerd worden. In Dendermonde en aanpalende gemeenten zijn er op verschillende locaties nog mogelijkheden waaronder reeds bestaande laad- en loskades, die voor het ogenblik in onbruik zijn. Hun activatie zou niet alleen onteigeningen voorkomen maar ook bijkomende verkeerslast spreiden. Zelfs de burgemeester pleitte enkele jaren geleden nog voor de aanleg van een laad- en loskade op de Van Pollaert-site. Blijkbaar blijft men hier blind voor en gaat men enkel door op het project Briel. Iedereen weet dat dit echter geen realistische optie is en dat dit enkel ingegeven is door het feit dat dit gebied destijds ingekleurd werd als industriezone (wat echter geenszins met de realiteit strookt). Het wordt hoog tijd dat iemand dit in vraag stelt en een objectieve studie laat maken.

Indien u in de toekomst enige vorm van advies dient te formuleren over dit dossier hopen wij dat u dit met de nodige aandacht zult bestuderen. Mocht u hierover vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met de leden van de Werkgroep Briel. (Email:info@werkgroepbriel.be)

Namens Werkgroep Briel

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Nieuwe planten ruil- en weggeefmarkt

Op 6 mei organiseren FERM en Tuinhier Grembergen opnieuw een planten ruil-en weggeefmarkt op het kerkplein in Grembergen. Kamerplanten, groente- en fruitplanten,

Geef een reactie