Groen wil globale aanpak fietsongevallen

Dendermonde – Groen deed naar aanleiding van een dodelijk fietsongeval in februari tijdens de jongste gemeenteraad een voorstel om de verkeerslichten op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Vlassenboekbrug (N41) beter te regelen. De partij pleit ook voor een globale aanpak om het aantal fietsongevallen terug te dringen.

Groen maakte een analyse van de fietsongevallen in Dendermonde. “We denken dat een snelle ad hoc oplossing voor dit kruispunt mogelijk is. Daarnaast mogen we een planmatige aanpak van de verkeersinfrastructuur op korte en lange termijn ten voordele van de verkeersveiligheid van de fietsers niet uit het oog verliezen”, aldus Matthias Coppens.

Hieronder een samenvatting van de tussenkomst van Matthias Coppens tijdens de gemeenteraad.

Op 19 februari stelde de lokale politie aan de gemeenteraadsleden de ‘evaluatie actieplannen 2012’ voor. Eén slide is ons bijzonder opgevallen: deze over de letselongevallen. Daarin werd het opmerkelijk genoemd dat de letselongevallen met fietsers en bromfietsers in Dendermonde een stijgende trend vertoont. In de voorgaande jaren 2009, 2010 en 2011 daalde het aantal ongevallen met gekwetsten bij fietsers van in de 70 naar in de 60. In 2012 echter telde de politie 82 letselongevallen met fietsers. Bovendien stelde de politie vast dat bij meer dan de helft van de letselongevallen een tweewieler betrokken was.

De stijging van de ongevalcijfers gaat tegen de globale trend in van daling van het aantal ongevallen in het verkeer. Dit is zeer verontrustend. We willen dat de trend van meer letselongevallen voor fietsers zo snel mogelijk wordt omgebogen in een dalende trend.

Groen ijvert voor meer structurele ingrepen op het grondgebied van Dendermonde voor de bescherming van de fietsers. Zij zijn de zwakste weggebruikers.

Aanpak vermindering fietsongevallen met letsels

De opmaak van een fietsplan dat opgestart is of binnenkort zal opstarten zal daar op lange termijn zeker toe bijdragen. De geplande heraanleg van de Mechelsesteenweg en de Hamsesteenweg zouden ook een positieve impact moeten hebben. Een politiek van lagere maximumsnelheden en handhaving op gebied van snelheid, dronken aan het stuur en gordelplicht moet verder aangehouden worden en waar het kan nog uitgebreid.

Groen is voor een planmatige aanpak en niet voor ondoordachte ad hoc maatregelen. Maar naast de grote lange termijnplanning met behulp van het Fietsplan is er ook nood aan ingrijpen op korte termijn.

Groen wenst dat er in afwachting van de opmaak en goedkeuring van het fietsplan nog dit jaar en volgend jaar bijkomende verbeteringen aangebracht worden aan de fietsinfrastructuur. We zien in de verschillende deelgemeenten zoveel plaatsen waar met kleine kosten, met wat verf, met een bord, met kleine ingrepen de veiligheid voor de fietser kan verhogen.

Hiertoe hopen we dat onze diensten mobiliteit en openbare werken samen met de politie intensief verder werken om op basis van de bestaande ongevallengegevens en kennis een flink aantal oplossingen aan te reiken die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden zowel op de gemeente- als op de gewestwegen.

Voor de gemeentewegen kunnen we dit zelf en snel.

Voor de gewestwegen dient het stadsbestuur een absolute topprioriteit te geven aan hardnekkig overleg met de Vlaamse overheid. Met alle kracht moeten we voor een versnelde aanpak pleiten van verschillende concrete knelpunten ten einde maximaal dodelijke en zware ongevallen te vermijden. De heraanleg van de fietspaden op de Mechelsesteenweg moet zo snel mogelijk een vervolg krijgen op ander knelpunten van de gewestwegen.

Een concrete oplossing voor het kruispunt N41/Mechelsesteenweg

Hoe kunnen we op het kruispunt Mechelsesteenweg N41/Vlassenbroekbrug aanrijdingen in de toekomst vermijden? Ons lijkt een aparte groenfase voor fietsers de beste oplossing.

Door een detectielus of druktoets op een zekere afstand kan rekening gehouden worden met het aantal fietsers zodat de wachttijd niet nodeloos oploopt. Als de fietser groen heeft en het autoverkeer tegelijkertijd rood heeft is een aanrijding in principe onmogelijk.

Wat dit kruispunt voor de fietser bijzonder gevaarlijk maakt is de afwezigheid van een grote uitbuiging van het fietspad tegenover de rijweg. Deze bedraagt maar 2 à 3 meter terwijl 10 meter eerder aan te bevelen is.

Gevaarlijk is ook dat er nu geen synchronisatie is met de verkeerslichten voor voetgangers. Terwijl voor het kruispunt de verkeerslichten voor autoverkeer en fietser op groen staan, staan op de centrale vluchtheuvel en aan de overkant de voetgangerslichten op rood. Een auto die met groen licht rechts afslaat ziet opzij voor hem 2 kleine rode verkeerslichten weliswaar met het symbool van een voetganger. Het is evident dat dit voor een niet aandachtige chauffeur de indruk kan geven dat hij wel rood heeft en de zwakke weggebruiker naast hem rood.

We stellen daarom voor om een snel ingrijpen na te streven op dit kruispunt. Om aan het Vlaams gewest te vragen om de regeling van de verkeerslichten zo snel mogelijk te herbekijken en na te gaan of ons voorstel voor een aparte groenfase voor fietsers niet de beste oplossing is.

Aanpak op de langere termijn

Op lange termijn lijkt het ons aan te bevelen om naast de Vlassenbroekbrug een fietsbare helling aan te leggen naar de Ros Beiaardroute, namelijk naar het jaagpad naast de Schelde die overdag een snelle, veilige en aangename verbinding vormt als alternatief voor het fietspad tussen de Mechelsesteenweg en de Vlassenbroekbrug. We hopen dat ook dit voorstel aan het Vlaams Gewest wordt voorgelegd.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord