Overeenkomst betekent engagement watergebonden projecten

Dendermonde – De gemeenteraad keurde op 16 maart de verdere samenwerking tussen de NV Waterwegen en Zeekanaal en de stad goed. “Deze overeenkomst is voor Dendermonde zeer belangrijk omdat het een engagement betekent voor verdere ontwikkelingen langs de Schelde en de Dender”, zeggen schepen Leen Dierick en Bart Van Malderen. Hieronder vind je integraal de persmededeling die naar aanleiding van de goedkeuring werd verspreid.

De overeenkomst omvat een aantal studies en de mogelijke realisatie van projecten zoals de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan te Vlassenbroek, de aanleg van een parking en nieuwe wegen in Vlassenbroek, de bouw van een nieuwe kaaimuur met mogelijkheid tot laad- en losfunctie langs de Schelde, de heringebruikname van de dokken van het scheepvaartmuseum in Baasrode inclusief het bouwen van een nieuwe vlotsteiger, de bouw van de veersteigers in Appels, de herwaardering van de oude Dender in de binnenstad, het onderzoek naar de mogelijkheden tot watergebonden vervoer van de firma VPK, het vergroten van de uitstroomopening van de waterloop 5021 in Mespelare bij de herinrichting van de sluis te Denderbelle en het onderzoek naar een nieuwe fietsbrug ter hoogte van de bestaande spoorwegbrug te Oudegem.

Voor al deze projecten zal telkens de financiële haalbaarheid onderzocht worden en bepaald worden welke acties de NV Waterwegen en Zeekanaal en de stad afzonderlijk of gezamenlijk moeten nemen.

Globale visie

Dit is nodig en wenselijk omdat ingrepen aan de Schelde of de Dender niet los kunnen gezien worden van andere noodzakelijke ingrepen op ons grondgebied. Indien niet samengewerkt zou worden binnen een globale visie, dan zouden er infrastructuurwerken uitgevoerd worden langs de bevaarbare waterlopen zonder rekening te houden met mogelijke negatieve neveneffecten op het gebied van verkeer en leefbaarheid in onze stad. Dit moet uiteraard vermeden worden en is de reden waarom deze overeenkomst goedgekeurd werd.

Gedempte Dender

Zo wordt bijvoorbeeld overeengekomen dat de NV Waterwegen en Zeekanaal de gedempte Dender pas zal openleggen nadat de stad een alternatief gerealiseerd heeft voor de verdwenen parkeerplaatsen. De mogelijke alternatieven wordt momenteel reeds bestudeerd door de stad bij de herziening van het mobiliteitsplan.
Het project van de herwaardering van de Oude Dender in de binnenstad zal verder uitgewerkt worden zoals destijds was afgesproken in de studie ‘de Dender loopt’.

Nieuwe brug om nieuwe gevangenis te ontsluiten

Voor de ontsluiting van de nieuwe gevangenis wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe brug en weg langs het Denderkanaal door de NV Waterwegen en Zeekanaal.

Nieuwe parking en nieuwe wegen in Vlassenbroek

In Vlassenbroek wordt afgesproken dat naast de realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied door de NV Waterwegen en Zeekanaal het stadsbestuur zich engageert om een nieuwe parking aan te leggen samen met de vernieuwing van de wegen en uiteraard ook rioleringen. Zo wordt hier de overlast van de vele bezoekers structureel aangepakt.

De NV Waterwegen en Zeekanaal heeft zich bijkomend akkoord verklaard om een extra controle uit te voeren van de stabiliteit van alle dijken grenzend aan Vlassenbroek zodat de overstromingsveiligheid hier volledig gewaarborgd wordt.

Nieuwe kaaimuur aan de Schelde

De bouw van een nieuwe kaaimuur aan de Schelde met mogelijkheid tot laden en lossen ter ontsluiting van de scheepvaart zal door NV Waterwegen en Zeekanaal onderzocht worden op zijn financiële en technische haalbaarheid. De inplanting van deze kaaimuur moet voldoen aan de bepalingen van het gemeentelijk structuurplan dat momenteel in opmaak is. Dit plan moet nog definitief door de gemeenteraad vastgesteld worden. Door de inplanting te koppelen aan de bepalingen van het gemeentelijk structuurplan verzekert de stad zich dat er rekening gehouden zal worden met alle omgevingsfactoren zoals mobiliteit, leefbaarheid, natuur en andere.

Herinrichting van de De Bruynkaai

Ook de toekomstige herinrichting van de De Bruynkaai zal gebeuren binnen contouren van het gemeentelijk structuurplan.

Ontsluiting VPK via het water

Voor de ontsluiting van het bedrijf VPK in Oudegem zal de NV Waterwegen en Zeekanaal op regelmatige tijdstippen onderzoeken of vervoer via de waterweg geen optie is zodat de verkeersoverlast op de wegen verminderd wordt.

De stad finaliseert momenteel haar project om deze bedrijfsomgeving een nieuwe inrichting te geven via een nieuwe weg naast de spoorweg en naast de Dender. Hierbij wordt o.a. ook aandacht gegeven aan de vele fietsers die via Sint-Gillis naar Oudegem rijden via de dienstovergang naast de spoorwegbrug over de Dender. In de overeenkomst wordt afgesproken dat de NV Waterwegen en Zeekanaal de haalbaarheid zal onderzoeken om een volledig nieuwe fietsbrug te realiseren naast de bestaande spoorwegbrug. Dit zou een sterke verbetering kunnen betekenen voor de vele fietsers die hier dagelijks passeren.

Overstromingsgevoeligheid verbeteren

In Mespelare heeft de NV Waterwegen en Zeekanaal op vraag van de stad zich geëngageerd om de uitstroomopening van de oude Dender (waterloop 5021) in de Dender te vergroten bij de vernieuwingswerken aan de Denderbellesluis. Hierdoor zal bij lage waterstand in de Dender meer water kunnen geloosd worden vanuit Mespelare zodat de overstromingsgevoeligheid van deze deelgemeente verbeterd wordt.

Aanlegsteiger in Baasrode en vernieuwing veersteiger in Appels

De NV Waterwegen en Zeekanaal wenst een nieuwe aanlegsteiger te realiseren ter hoogte van het Scheepvaartmuseum in Baasrode en de dokdeuren van de scheepswerf te renoveren en aan te passen. Ook de vernieuwing van de veersteigers in Appels wordt voorzien.

De goedkeuring van deze overeenkomst creëert vele kansen voor Dendermonde waarbij de NV Waterwegen en Zeekanaal zich engageert om als partner mee te werken aan de uitbouw en de versterking van onze troeven als stad aan het water. Alzo hebben we een garantie dat Vlaanderen ook in financieel moeilijke tijden zal blijven investeren in onze stad.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord