Zoeken

Oppositie en meerderheid voeren dovemansgesprek over mobiliteit

Dendermonde – Hilde Dierickx (Open Vld) vond dat ze tijdens de gemeenteraad op 15 februari niet de kans kreeg haar standpunten inzake het mobiliteitsplan van de stad toe te lichten. “Op de gemeenteraad ontnam de burgemeester de gemeenteraadsleden het spreekrecht bij het burgerinitiatief over het parkeerbeleid”, mailde ze twee dagen geleden. In haar e-mail somde ze “een deel van de bemerkingen, ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het mobiliteitsplan” op. Mobiliteitschepen Bart Van Malderen reageerde bijzonder snel op het mailbericht met een samenvatting van het nieuwe mobiliteitsplan.

Open Vld wil onder meer “geen autovrije straten in het centrum van Dendermonde”. Hilde Dierickx: “Het invoeren van autovrije straten in het centrum van Dendermonde is ten nadele van de handelaars en de klanten, als provinciestad is Dendermonde te klein om dit in te voeren.”

Het gemeenteraadslid is bovendien geen voorstander van “enkel richtingverkeer op de nieuw te bouwen Bogaerdbrug en verkeerslichten ter hoogte van de Bogaerdbrug” omdat dit “een goede doorstroming” in de weg staat. Ze wil ook niet dat de parkeerplaatsen achter het station verdwijnen, dat parkeren in de stationsomgeving gratis blijft en de gedempte Dender niet opnieuw wordt open gegraven vanwege de “zinloze hoge kosten”.

Hilde Dierickx stelt ook vast dat het verlies aan parkeerplaatsen in het centrum niet wordt gecompenseerd. “De laatste jaren zijn honderden parkeerplaatsen in het centrum verloren gegaan en deze werden niet gecompenseerd, met uitzondering van de inefficiënte bibliotheek parking. De volgende jaren zullen nog vele plaatsen verloren gaan o.a. gedempte Dender (-273), Kazerneparking (119), Em.Van Winckellaan (-76). Deze plaatsen moeten gecompenseerd worden”, benadrukt ze. “In het centrum mag geen enkele parkingplaats verloren gaan, ook niet op de Emiel Van Winckellaan. Deze plaatsen zijn nodig o.a. wegens aanwezigheid centrum, scholen, rechtbank, administratie enzovoort.”

Hilde Dierickx doet meteen zelf ook voorstellen voor een beter mobiliteitsplan waaronder het openstellen van parkings van openbare gebouwen ’s avonds en in het weekend. “De kruispunten Noordlaan en Veerstraat en Noordlaan en De Bruynkaai moeten dringend herbekeken worden, zeker voor voetgangers. De verkeersonveiligheid is toegenomen sedert de invoering van het éénrichtingverkeer in de Veerstraat en Kasteelstraat”, weet ze. “Het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s bevordert het gebruik van alternatieve energie bij autogebruik”. Dierickx breekt ook een lans voor beter “busvervoer naar de ingang van het AZ Sint-Blasius”. “Nu is enkel een belbus tot ongeveer 50 meter van de ingang van het ziekenhuis voorzien. Dit is te weinig efficiënt voor patiënte, bezoekers, werknemers”, aldus de politica. De dakparking van de stedelijke bibliotheek wil ze gratis maken en de randparkings moeten worden uitgebreid. Ook de aanduiding van de randparkings en bewegwijzering naar het centrum moet duidelijker worden.

Bart Van Malderen, schepen van mobiliteit Dendermonde, reageerde bijzonder snel op de e-mail van Hilde Dierickx. “De bezorgdheid over het zogenaamd autovrij maken van de binnenstad in onterecht: dat staat eenvoudig weg niet in het mobiliteitsplan en is ook niet wenselijk. Andere zaken die men vraagt zoals compenseren van parkeerplaatsen die zouden verloren gaan, staan er net wel in. Dat is al verschillende keren toegelicht. Om één en ander uit te klaren zullen we bij de goedkeuring van het plan aan de hand van een duidelijke samenvatting (zie verder, nvdr) nogmaals duidelijk vermelden welke concrete maatregelen zullen genomen worden”, aldus Van Malderen.


Deze onderstaande tekst maakt integraal deel uit van de het mobiliteitsplan.

Uit de sneltoets die werd uitgevoerd op 20 oktober 2008 bleek dat het noodzakelijk was om het bestaande mobiliteitsplan op onderstaande punten te evalueren en desgevallend aan te passen door middel van verbreding en verdieping

Afbakening bebouwde kom, parkeerverbod 3.5 T in bebouwde kom, weren doorgaand zwaar verkeer.

Via de gecoördineerde actualisering van de bebouwde kommen gekoppeld aan een parkeerverbod voor 3.5T en het systematisch zo snel mogelijk afleiden van zwaar verkeer naar het hogere wegennet wordt gepoogd om binnen de bestaande infrastructuur een gevoelige verbetering van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de verblijfsgebieden te realiseren. Dit project werd ondertussen in alle deelgemeenten uitgewerkt en uitgevoerd.

Zonaal handhavings en veiligheidspan

De politie stelt haar handhaving af op de afspraken met het parket. De nadruk ligt op het verminderen van het aantal letstelongevallen. De handhaving concentreert zich op de wegtraceés met veel van dergelijke ongevallen. Die locaties waar een verhoogde handhaving alleen geen oplossing biedt, worden opgenomen in de prioriteitenlijst voor infrastructurele ingrepen.

Ruimtelijke projecten

De realisatie van een aantal grote projecten heeft (mogelijk) een dusdanige invloed op de mobiliteit dat een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is. Dit is met name het geval voor het aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden (Elsbos en Vlietberg), de bouw van de nieuwe gevangenis en de realisatie van een watergebonden bedrijventerrein Den Briel (al dan niet gekoppeld aan een regionale laad- en loskade). In de alle gevallen is een adequate oplossing voor de mobiliteitsproblemen een voorwaarde voor de volwaardige realisatie van deze projecten.

Parkeerbeleid

Het parkeeraanbod van Dendermonde botst mede door een stijgende vraag als gevolg van een aantal maatschappelijke (tertialisering, gezinsverdunning,…) en ruimtelijke (kwalitatieve inrichting publieke ruimte, bouw meersgezinswoningen,…) ontwikkelingen in de binnenstad op zijn limieten. Dit leidt o.a. tot verhoogd parkeerzoekverkeer wat weer een negatief effect heeft op de veiligheid en leefbaarheid van de stadskern.

Omdat er kan worden vanuit gegaan dat de bovenvermelde ontwikkeling zich in de verdere toekomst zullen verder zetten, en zelfs deels wenselijk zijn, wil het stadsbestuur pro-actief werk maken van de realisatie van gegroepeerd parkeren in parkeergarages (al dan niet ondergronds) in de nabijheid van attractiepolen en de stadsboulevard of stadsentrees. De capaciteit van deze infrastructuur dient afdoende rekening te houden met het ingeschatte toekomstige verlies.

Op korte termijn moet een oplossing gevonden worden voor de parking gedempte Dender. Op korte termijn wordt het aanbod op peil gehouden door het uitbesteden van de controle aan een privaat parkeerbedrijf.

Het parkeren voor bewoners wordt gewaarborgd en vereenvoudigd door een reeds doorgevoerde hervorming van het bewonersparkeren in combinatie met de uitbreiding van het betalend parkeren.

Via het invoeren van een parkeernorm in een algemeen bouwreglement zal op langere trmijn. het parkeeraanbod beter afgestemd kunnen worden op de ruimtelijke ontwikkelingen.

De andere bepalingen van het parkeerplan (kwartier gratis, gratis randparkings, bewonerskaarten, zoneringen) blijven van toepassing.

Voor het eerst werd ook systematisch de parkeerproblematiek in de deelgemeenten bekeken. Voor Sint-Gillis en Oudegem dringen zich oplossingen op.

Openbaar vervoer

Hierbij werd vooral onderzocht wat de voorwaarden zijn voor een eventueel citybusproject. Omdat deze zeer ingrijpend zijn op de situatie in de centrumstraten werd de invoering van een citybus niet weerhouden in de actietabellen.

Integrale en globale fietsvisie

De fiets wordt steeds belangrijker als vervoermiddel. De stad wil fietsgebruik ook promoten als een duurzaam en gezond alternatief. Dit veronderstelt zowel investeringen in infrastructuur als in flankerend beleid. Om dit gecoördineerd te laten verlopen zal in een apart document een geïntegreerd fietsbeleid worden uitgewerkt.

Stationsomgeving

De stad is vragende partij voor de herinrichting van de stationsomgeving tot een dynamisch uitwisselingpunt tussen verschillende vervoerswijzen. Dit veronderstelt de noodzakelijke parkeerplaatsen zowel voor wagens als voor fietsen. De toegankelijkheid van de perrons en dan in het bijzonder voor mensen met een handicap is een specifiek aandachtspunt. Op termijn ook mogelijkheden voor economische ontwikkeling onder de vorm van kantoren.

Deze opsomming betekent ook dat de andere passages van het bestaande plan kunnen aangehouden worden mits de noodzakelijke actualisatie. In de uitwerking wordt een onderscheid gemaakt tussen plannen op korte, middellange en lange termijn.

Het mobiliteitsplan vertrekt van het STOP-principe en poogt ook duurzame antwoorden te geven in de zin dat de oplossingen op de korte termijn opties of wijzigingen op de lange termijn niet fataal in de weg mogen staan. Dit is trouwens een decretale verplichting.

Onderhavig mobiliteitsplan heeft de ambitie om het mobiliteitsbeleid in Dendermonde te organiseren zodat de stad met vertrouwen de uitdagingen voor de toekomst aan kan.
Dit vraagt grote investering in moeilijke tijden waarin de middelen schaars zijn en ongetwijfeld nog lange tijd zullen zijn. Dus is een bundeling van de krachten noodzakelijk. Dit plan wil daarom de investeringsagenda van de verschillende overheden en stake holders zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Een bijkomende voordeel van een goede coördinatie van de geplande investeringen is het beperken van de overlast die samenhangt met de noodzakelijke openbare werken.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Eén reactie

 1. Graag wil ik (per uitzondering via dit medium) even reageren op enkele punten van collega gemeenteraadslid Hilde Dierickx:

  * Er werd aan niemand spreekrecht afgenomen op de gemeenteraad. Door vooraf samen te komen met de fractievoorzitters werd wel gepoogd om af te spreken dat het inhoudelijk debat op het gepast moment (raadscommissie en gemeenteraad van maart) te voeren. Het gemeentedecreet laat immers niet toe dat de gemeenteraadsleden rechtstreeks het debat aangaan met de heren van het burgerinitiatief. Waarom heeft de fractie van de Open VLD dan bijna 30 minuten gediscussieerd over de procedure en niet begonnen over de inhoud?
  * Bij de vernieuwing van de Bogaerdbrug is geen sprake van eenrichtingsverkeer. Waarom wordt hier (bewust?) verkeerde informatie gegeven door mevr. Dierckx?
  Misschien was er beter gesteld: mevr. Dierickx is blij dat het stadsbestuur is blijven pleiten bij W&Z om beide richtingen op de brug open te houden.
  * Ik neem akte van de visie om de Dender niet te willen heropenen. Wat betreft de kostprijs: het is W&Z dat dit project trekt/beheert en ook financiert.
  De fractie van Open VLD heeft zich in het verleden trouwens steeds verzet tegen grotere stadsvernieuwingsprojecten zoals de heraanleg van de Grote Markt en de vernieuwing van de bibliotheek. Het staat vast dat onze stad er anders zou hebben uitgezien met de Open VLD in het bestuur …
  * De verloren parkeerplaatsen in het centrum werden grotendeels gecompenseerd. (bv. door de Kazerneparking, maar ook door de duurtijd van parkeren in het centrum te verkorten.) Ook de burgemeester heeft dit reeds meermaals weerlegd.
  * Het toenemen van de verkeersonveiligheid door de inrichting van de Veerstraat is niet meer of minder dan een leugen. Recent is door de politie aangetoond dat het aantal letselongevallen sinds de herinrichting is afgenomen. (cf. stadsmagazine Dendermonde) Ik erken wel dat dit nog steeds geen wenselijke situatie is.
  * Wat betreft het busvervoer richting ziekenhuis heeft mijns inziens mevr. Dierickx volkomen gelijk. Het stadsbestuur neemt deze vraag trouwens reeds enkele jaren in elk overleg met De Lijn mee.
  * Het bekender maken van de randparkings (in het bijzonder voor langparkeren) mag/kan ook in andere kanalen worden duidelijk gemaakt. Zoals in het mobiliteitsplan voorzien moet er zeker werk gemaakt worden van veilige overgangen op de stadsboulevards en het aantrekkelijk maken van de “wandelroute” richting centrum.

Geef een reactie