Burgemeester Piet Buyse betreurt nieuwe procedure bij Raad van State

Dendermonde – De actiecomités Oud Klooster en Krijgem-Gentsesteenweg hebben bij de Raad Van State een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de inplanting van de nieuwe gevangenis regelt. De Dendermondse burgemeester Piet Buyse betreurt deze nieuwe procedure bij de Raad van State. Wat hem vooral tegen de borst stuit, is dat beide actiecomités andermaal elke dialoog met de stad of de provincie hebben geweigerd. “Van het Actiecomité Oud Klooster wisten we al lang dat ze niet met het stadsbestuur wensen te praten. Naar het nieuwe Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg heb ik op 16 maart jongstleden een e-mail gestuurd om hen rond mijn tafel uit te nodigen. Zij zijn hier niet op ingegaan. Ik vind het spijtig dat ik het dossier niet voor hen heb kunnen toelichten”, klinkt het in een mededeling.

Op 15 december 2010 stelde de provincieraad van Oost-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde’ definitief vast, waarna de bevoegde Vlaamse minister op 25 januari 2011 zijn handtekening onder het PRUP zette. Hierdoor werd de inplanting van een nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde opnieuw mogelijk.

Piet Buyse benadrukt dat het PRUP de democratische toets van de gemeenteraad, de provincieraad en de Vlaamse regering heeft doorstaan. “In het uitgebreide milieueffectenrapport werden ondermeer de mogelijke locaties opnieuw onderzocht en werd de impact op het leefmilieu gemeten. Dit rapport herbevestigt dat het Oud Klooster de beste locatie voor de nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde is. Dat de twee actiecomités dit niet aanvaarden, betekent dat een kleine minderheid zijn wil aan de meerderheid van de bevolking wil opdringen via een juridische procedure. Dit is in democratisch opzicht unfair.”

De burgemeester hoopt op een goede afloop maar houdt zijn hart vast: “Dendermonde heeft een tweede en laatste kans gekregen om de gevangenis op zijn grondgebied te houden. Als dit mislukt is dit ronduit slecht voor de ontwikkeling van onze stad!”

Binnenkort zullen alle Dendermondenaren inzage krijgen in de plannen voor de nieuwe gevangenis. Dan zal, nog steeds volgens de mededeling van de burgemeester, iedereen kunnen vaststellen hoe sterk rekening wordt gehouden met de ingediende bezwaren en hoe zorgvuldig alles in het landschap wordt ingepast.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord