Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

Vlaams Belang Dendermonde stelt vijf pijlers van zijn programma voor

Vlaams Belang Dendermonde stelde afgelopen week zijn programma naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen voor.

“Het beleid dat in onze stad gevoerd wordt, moet beantwoorden aan de noden en de wensen van onze inwoners. Het Vlaams Belang plaatst daarin de gemeenschap van burgers die zich verbonden weten met elkaar centraal”, aldus lijsttrekker Barbara Pas. Ze stelt zich daarbij een aantal vragen. “In welk Dendermonde willen wij leven? Hoe willen we in Dendermonde leven? Hoe maken we Dendermonde leefbaar? Hoe kunnen we ons in Dendermonde ontplooien?” De partij zet alvast in op deze vijf punten.

Meer inspraak en democratie

“Dendermondenaars hebben recht op een transparant en toegankelijk bestuur met goede communicatie én inspraak. Respect voor de burger vertaalt zich in een duidelijke communicatie en in een engagement van het stadsbestuur om binnen een bepaalde tijd klachten en suggesties te behandelen. Met aandacht voor alle deelgemeenten”, aldus lijsttrekker Barbara Pas.

“Vlaams Belang wil meer democratie en rechtstreekse inspraak van de burger door burgerinitatieven en referenda. Bewoners dienen vooraf betrokken te worden bij projecten en niet enkel door info-avonden achteraf wanneer alles reeds beslist is.”

Veiliger Dendermonde

Barbara Pas: “Er moet een halt komen aan de aanwezige jeugdbendes en het daarmee al te vaak parende zinloze geweld. (..) Vlaams Belang staat voor een harde en kordate aanpak van geweldplegers, bendes, drugdealers en straatracers. Een uitbreiding van het systeem van slimme camera’s, meer inzet op de wijkagent en het verhogen van de aangiftebereidheid dragen bij tot de veiligheid en leefbaarheid van onze stad.”

“Ook in het stadsverkeer voelen vele inwoners zich onveilig. Maar liefst 76% van de deelnemers aan onze enquête vindt onze stad ronduit onveilig voor zwakke weggebruikers. Meer zebrapaden (extra oversteekplaatsen op Mechelsesteenweg, Noordlaan, Hoogveld,…) en beter onderhouden fiets-en voetpaden (voorzien voor buggy’s en rolstoelen) zijn een prioriteit ter verbetering van de verkeersveiligheid.”

Aantrekkelijke dorpskernen

“Enkel een nette dorpskern is aantrekkelijk. Een snelle en kordate aanpak van sluikstort en zwerfvuil is dan ook een prioriteit. Ook een beter werkend en goedkoper (gratis) containerpark draagt daartoe bij”, stelt Barbara Pas.

“Een consequent en correct parkeerbeleid is eveneens noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. De leegstand dient daar aangepakt te worden. Naast Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) wil Vlaams Belang ook WIN’s (Winkel Informatie Netwerk) oprichten. De stad moet een verbindende en ondersteunende rol spelen voor de middenstand met aandacht voor het Vlaams karakter van de handelszaken.”

Seniorenwerking

“Om eenzaamheid en armoede op te sporen – onder andere bij senioren – en te bestrijden kan de stad (met vrijwilligers) belrondes organiseren. Dit dient in samenwerking met de wijkagent en BPost te gebeuren”, aldus Pas.

“Het aantal senioren in verhouding tot het totaal aantal inwoners in Dendermonde stijgt jaar na jaar. Net zoals er ook een schepen van Jeugd de belangen van onze jongeren behartigt, pleit Vlaams Belang voor een schepen van Seniorenwerking. Een seniorenkrant bundelt alle initiatieven. Op een senioren-telefoonnummer kunnen senioren die niet vertrouwd zijn met e-mail of internet terecht voor alle info.”

Welzijn, ook voor dieren

“Het Vlaams Belang wil een strengere aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing”, laat Pas weten. “Wij pleiten voor een eigen dierenasiel in Dendermonde en voor de oprichting van een dienst Dierenwelzijn bij de stad. Deze dienst beschikt over een eigen meldpunt.In onze politiezone dient minstens één inspecteur opgeleid te worden tot deskundige inzake dierenwelzijn zodat effectief processen-verbaal worden opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging.”

Download het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang Dendermonde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van